گــستــرش کاتالیست ایــرانـیــان021-48000020


خدمات آزمایشگاهی

 

  • آزمایشگاه ارزیابی عملکرد راکتوری کاتالیست

این آزمایشگاه مرکب از چندین سامانه ارزیابی عملکرد راکتوری انواع کاتالیست‌های تحقیقاتی و تولیدی است که خروجی آنها توسط دستگاه‌های گاز کراماتوگراف (GC) آنالیز می‌شود و به‌منظور ارزیابی انواع مختلف کاتالیست‌ها در فرایندهای مختلف طبق جدول ذیل کاربرد دارد:

The Pre-Reforming of Methane

Methanation

HYDROCRAKING

High Temperature Water Gas Shift

Steam Methane Reforming

Hydro treating

Low Temperature Water Gas Shift

Auto thermal Reforming of Methane

RFCC

The Process of Producing Sulfuric Acid

Reforming of Methane DRI Process

Methanol Synthesis

 

سایر دستگاه‌های آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه گسترش کاتالیست ایرانیان عبارتند از:

  •  دستگاه اندازه‌گیری سطح و تخلخل (Micromeritics ASAP 2020 Surface Area and porosity Analyzer) 

این دستگاه برای اندازه‌گیری توزیع اندازه حفرات، حجم کل حفرات، مساحت سطح کل، قطر متوسط حفرات نمونه‌های مزو و میکرو حفره با استفاده از جذب فیزیکی نیتروژن و همچنین تعیین مساحت سطح و دانسیته مکان‌های فعال کاتالیست‌ها و سایر مواد با استفاده از جذب شیمیایی کاربرد دارد.

 

  • دستگاه تخلخل‌سنج جیوه

این دستگاه برای بررسی ساختار حفرات نمونه‌ها در ناحیه 003/0 تا 1100 میکرومتر، تعیین حجم حفرات، توزیع اندازه حفرات و مساحت حفرات سطح نمونه‌های ماکرو و مزو حفره کاربرد دارد.

  • دستگاه جذب اتمی

این دستگاه برای آنالیز عنصری فلزات نمونه‌های مختلف در مقیاس PPM و PPB با استفاده از اتم‌سازی‌های شعله و کوره کاربرد دارد.

 

  • دستگاه FT-IR

این دستگاه برای بررسی نمونه‌های جامد، مایع و گازی کاربرد دارد و جهت بررسی‌ گروه‌های عاملی‌ مختلف موجود در یک ترکیب به کار می‌رود. به کمک اطلاعات حاصل می‌توان ساختار ترکیب مورد مطالعه را پیش‌بینی‌ نمود.

 

  • دستگاه آنالیز وزن‌سنج حرارتی

این دستگاه برای وزن‌سنجی حرارتی و بررسی تغییرات فازی و تعیین آنتالپی واکنش، نقطه شیشه‌ای شدن و دمای واکنش در مواد معدنی، شیشه‌ها، پلیمرها و کامپوزیت‌ها کاربرد دارد.

 

  • دستگاه تعیین توزیع اندازه ذرات

این دستگاه برای اندازه‌گیری وسیع توزیع اندازه‌های ذرات نمونه‌های سوسپانسیون، امولیسیون و جامد کاربرد دارد.

 

  • دستگاه ویسکومتر

این دستگاه برای اندازه‌گیری ویسکوزیته نانوسیالات، محلول‌های آبی، هیدروکربنی، رنگ‌ها، انواع رزین‌ها مانند اپوکسی و انواع چسب کاربرد دارد.

  • میکروسکوپ نوری

برای تحقیقات و برنامه‌های کاربردی پیشرفته و ضبط تصویر نوری نمونه‌ها کاربرد دارد.

 

  • دستگاه اندازه‌گیری آب در مواد (Karl Fischer Titrators, C20, Mettler-Toledo)

این دستگاه برای اندازه‌گیری آب در جامدات، حلال‌ها، اسیدهای آلی، الکل‌ها، استرها، اترها، انیدریدها و نمک‌های معدنی آبدار کاربرد دارد.

برچسب ها: