Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

اخبار

ورود شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان به باشگاه تولید کنندگان کاتالیست DRI

 

همزمان با آغاز ماه ربیع اول و در روز یکشنبه 27 مهر ماه 1399 به همت و کوشش مدیریت و پرسنل متخصص شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان تولید کاتالیست DRI در مقیاس صنعتی و انبوه در این شرکت آغاز گردید.

 

 

اخبار