Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
  • آزمایشگاه ارزیابی عملکرد راکتوری کاتالیست

این آزمایشگاه مرکب از چندین سامانه ارزیابی عملکرد راکتوری انواع کاتالیست‌های تحقیقاتی و تولیدی است که خروجی آنها توسط دستگاه‌های گاز کراماتوگراف (GC) آنالیز می‌شود و به‌منظور ارزیابی انواع مختلف کاتالیست‌ها در فرایندهای مختلف طبق جدول ذیل کاربرد دارد:

The Pre-Reforming of Methane

Methanation

HYDROCRAKING

High Temperature Water Gas Shift

Steam Methane Reforming

Hydro treating

Low Temperature Water Gas Shift

Auto thermal Reforming of Methane

RFCC

The Process of Producing Sulfuric Acid

Reforming of Methane DRI Process

Methanol Synthesis

 

دستگاه جذب اتمی

دستگاه جذب اتمی
این دستگاه برای آنالیز عنصری فلزات نمونه‌های مختلف در مقیاس PPM و PPB با استفاده از اتم‌سازی‌های شعله و کوره کاربرد دارد.

دستگاه آنالیز وزن سنجی حرارتی

دستگاه آنالیز وزن سنجی حرارتی
دستگاه آنالیز وزن سنجی حرارتی و بررسی تغییرات فازی و تعیین آنتالپی واکنش ، نقطه ی شیشه ای شدن و دمای واکنش در مواد معدنی ، شیشه ها ، پلیمر و کامپوزیت ها Thermogravimetric Analysis, Netzsch, TG209 F1

دستگاه تعیین توزیع اندازه ذرات

دستگاه تعیین توزیع اندازه ذرات
دستگاه اندازه گیری وسیع توزیع اندازه های ذرات نمونه های سوسپانسیون ، امولیسون جامد Particle size analyzer,frisch Analysette 22 Nano Tech plus

میکروسکوپ نوری

میکروسکوپ نوری
برای تحقیقات و برنامه‌های کاربردی پیشرفته و ضبط تصویر نوری نمونه‌ها کاربرد دارد.

دستگاه FT-IR

دستگاه FT-IR
این دستگاه برای بررسی نمونه‌های جامد، مایع و گازی کاربرد دارد و جهت بررسی‌ گروه‌های عاملی‌ مختلف موجود در یک ترکیب به کار می‌رود. به کمک اطلاعات حاصل می‌توان ساختار ترکیب مورد مطالعه را پیش‌بینی‌ نمود.

دستگاه تخلخل‌سنج جیوه

دستگاه تخلخل‌سنج جیوه

دستگاه اندازه‌گیری آب در مواد (Karl Fischer Titrators, C20, Mettler-Toledo)

دستگاه اندازه‌گیری آب در مواد (Karl Fischer Titrators, C20, Mettler-Toledo)
این دستگاه برای اندازه‌گیری آب در جامدات، حلال‌ها، اسیدهای آلی، الکل‌ها، استرها، اترها، انیدریدها و نمک‌های معدنی آبدار کاربرد دارد.

دستگاه اندازه‌گیری سطح و تخلخل Micromeritics ASAP 2020 Surface Area and porosity Analyzer

دستگاه اندازه‌گیری سطح و تخلخل Micromeritics ASAP 2020 Surface Area and porosity Analyzer
دستگاه اندازه گیری اندازه حفرات ،حجم کل حفرات ، مساحت سطح کل ، قطر متوسط حفرات نمونه های مزو و میکرو حفره با استفاده از جذب فیزیکی نیتروژن و همچنین تعیین مساحت سطح و دانسیته مکان های فعال کاتالیست ها و سایر مواد با استفاده از جذب شیمیایی

دستگاه ویسکومتر

دستگاه ویسکومتر
این دستگاه برای اندازه‌گیری ویسکوزیته نانوسیالات، محلول‌های آبی، هیدروکربنی، رنگ‌ها، انواع رزین‌ها مانند اپوکسی و انواع چسب کاربرد دارد. میکروسکوپ نوری

 

اخبار