Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

مدیریت پروژه

 

خدمات قابل ارائه:

 . ایجاد و استقرار بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه
 . ایجاد و استقرار دفتر مدیریت پروژه
 . ایجاد و استقرار نظام ارزش کسب شده
 . ایجاد و استقرار نظام مدیریت ریسک
 . ایجاد و استقرار نظام مدیریت تغییرو مدیریت دعاوی
 . ارایه کلیه خدمات برنامه ریزی، کنترل پروژه و کنترل هزینه
 . ارزیابی، عارضه یابی و بهبود نظام مدیریت پروژه در سطح سازمان و پروژه
 . ارزیابی، عارضه یابی و بهبود نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه در سطح سازمان و پروژه
 . بازبینی و بهینه سازی مستندات مدیریت پروژه در سطح سازمان و پروژه
 . بازبینی و بهینه سازی مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه در سطح سازمان و پروژه
 . شناسایی و بررسی دلایل تاخیر پروژه و ارایه راهکار به منظور کاهش تاخیرات
 . راهبری و آموزش تیم مدیریت پروژه در جهت تهیه مستندات پروژه
 . راهبری و آموزش تیم مدیریت پروژه در جهت مدیریت ریسک و تغییر
 . راهبری و آموزش تیم مدیریت پروژه در جهت بهبود عملکرد زمانی پروژه

 

خدمات آموزشی (درون سازمانی، گروهی و انفرادی) :

 . دوره آموزشی جامع PMBOK 6th
 . دوره آموزشی جامع و کاربردی مدیریت پروژه
 . دوره آموزشی جامع و کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه
 . دوره آموزشی تهیه مستندات پروژه بر اساس PMBOK 6th
 . دوره آموزشی استاندارد DCMA به همراه کارگاه آموزشی ارزیابی مبتنی بر DCMA
 . دوره آموزشی نرم افزار Primavera به همراه کارگاه آموزشی
 . دوره آموزشی نرم افزار Microsoft Project به همراه کارگاه آموزشی
 . دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته Excel با رویکرد برنامه ریزی و کنترل پروژه

اخبار