/
/
تکنولوژی باربری روز در دنیا

کاتالیست ریفرمینگ که نام دیگر آن کاتالیست اصلاح کننده یا کاتالیست تبدیل است شامل پلاتین یا رنیوم است. رنیومی که بر پایه سیلیکا یا سیکا آلومینا قرار دارد. البته بعضی از آنها شامل پلاتین و نیوم نیز هستند. این کاتالیزرو یک کاتالیور  اصلاح کننده است و در طول فعالیت خود موجب رسوب کک کربن  و از دست داد رفتن کلرید می شود. این کاتالیزور قابلیت احیای دوباره را داراست. مدت زمان چرخه این کاتالیزور به کیفیت مواد اولیه آن نیز بستگی دارد.
کاتالیست ریفرمینگ که نام دیگر آن کاتالیست اصلاح کننده یا کاتالیست تبدیل است شامل پلاتین یا رنیوم است. رنیومی که بر پایه سیلیکا یا سیکا آلومینا قرار دارد. البته بعضی از آنها شامل پلاتین و نیوم نیز هستند. این کاتالیزرو یک کاتالیور  اصلاح کننده است و در طول فعالیت خود موجب رسوب کک کربن  و از دست داد رفتن کلرید می شود. این کاتالیزور قابلیت احیای دوباره را داراست. مدت زمان چرخه این کاتالیزور به کیفیت مواد اولیه آن نیز بستگی دارد.

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email