حضور دکتر مولوی زاده مدیر عامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در همایش تخصصی تاب آوری در صنعت فولاد هتل هما تهران

حضور دکتر مولوی زاده مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در همایش تخصصی تاب آوری در صنعت فولاد هتل هما تهران و دیدار با دکتر طیب نیا مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه درخصوص عملکرد کاتالیست های شرکت گفتگو شد.