اخبـــار

حضور شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در نمایشگاه بین المللی صنعت فولاد و متالوژی و صنایع وابسته متالکس در اصفهان شهریور ماه 1402

حضور شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در نمایشگاه بین المللی صنعت فولاد و متالوژی و صنایع وابسته متالکس در اصفهان شهریور ماه 1402

ادامـه مطلـب

بازدید و دیدار مهندس محجوب معاون برنامه ریزی فولاد تکنیک و دکتر بنائيان مدیر ارشد فولاد مبارکه در غرفه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با حضور دکتر مولوی زاده مدیر عامل شرکت. نمایشگاه بین‌المللی اصفهان

بازدید و دیدار مهندس محجوب معاون برنامه ریزی فولاد تکنیک و دکتر بنائیان مدیر ارشد فولاد مبارکه در غرفه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با حضور

ادامـه مطلـب

بازدید و دیدار مهندس خدا پرستی مدیر عامل مجتمع فولاد آذرحدید بناب از غرفه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با حضور دکتر مولوی زاده مدیر عامل شرکت

بازدید و دیدار مهندس خداپرستی مدیرعامل مجتمع فولاد آذرحدید بناب از غرفه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با حضور دکتر مولوی زاده مدیرعامل شرکت

ادامـه مطلـب