خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان به عنوان یکی از شرکت های فناور و دانش بنیان و  تولید کننده انواع کاتالیست در حوزه صنایع فولاد، نفت، گاز و پتروشیمی در حال فعالیت می باشد. این شرکت جهت نیل به اهداف سازمانی خود، اقدام به استقرار و پیاده سازی سیستم مديريت کیفیت مطابق با استانداردISO 9001:2015 ، سیستم مدیریت زیست محیطی مطابق با استاندارد ISO 14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطابق با استاندارد ISO 45001:2018 نموده است و ضمن پایبندی به الزامات این استانداردها، رئوس خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:

افـزايش کيفـيت محصولات و تطابـق با استانــداردهــای کيفـیــت جهانــی

بـــرآورده ‌ســــــــــازی الزامـــات و افــزايـــش رضايتمندی مشتريان

افزايـش تنــوع توليــد و منبــــع‌يابــی جهـــت گستـــــــرش بـــــازار

افزایش قابلیت وسطح آگاهی کارکنان و حفظ منابع انسانی 

تعهد به حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی

تعهد به فراهم نمودن شرایط کاری ایمن و بهداشتی و حذف خطرات

این خط مشی چارچوبی را برای کليه اهداف کيفی، زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی متناسب با جهت گیری استراتژیک سازمان مشخص نموده است، بديهي است اهداف شرکت طبق رئوس خط مشي در جلسات بازنگري مديريت، به منظور حصول اطمينان از تداوم و تناسب مورد بازنگري قرار مي گيرد. تعهد به بهبود مستمر سيستم­های مديريت کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت و برآورده­سازی الزامات مشتری، الزامات قانونی و تطابقی مرتبط با فعالیت شرکت، حذف خطر و کاهش ریسک­های ایمنی و بهداشتی، باور كليه مديران و پرسنل سازمان مي باشد. و مديريت ارشد ضمن تعهد به رعايت اصول خط مشي، پشتيباني خود را از سيستم مديريت یکپارچه اعلام نموده و بر همين اساس كليه كاركنان شركت، ‌ملزم به حركت در مسير اهداف تعيين شده بوده و از درك اين استاندارد و قوانین و الزامات مشتريان آگاه مي­گردند.