مناقصه ساخت احداث ساختمان اداری (نوبت اول)

مناقصه اجرای عملیات ساخت سوله خردایش و سر درب ورودی (نوبت اول)