مناقصه ساخت احداث ساختمان اداری (نوبت چهارم)

مناقصه اجرای عملیات ساخت سوله خردایش و سر درب ورودی (نوبت چهارم)