خدمات آموزشی

توسعه خدمات آموزشی شرکت کاتالیست ایرانیان از جمله اهداف بلند مدت است که با برنامه‌ریزی‌های تخصصی برای تحت پوشش قراردادن دانشجویان بیشتری، در حال گسترش است.