اخبـار

گسترش کاتالیست ایرانیان

پیشرو در صنعت تولید کاتالیست کشور

خدمات

خدمات آزمایشگاهی​

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش آزمایشگاهی خود کرده است و بر آن است خدمات آزمایشگاهی خود را ضمن توسعه بیشتر در اختیار جوامع علمی قرار دهد

مدیریت پروژه

تسلط به دانش تخصصی حوزه کاتالیست ها، شرکت دانش بنیان کاتالیست ایرانیان را برآن داشته که پروژه،های این حوزه از صنعت را با تکیه به دانش روز خود، به مدیریت بپردازد.

خدمات آموزشی

توسعه خدمات آموزشی شرکت کاتالیست ایرانیان از جمله اهداف بلند مدت است که با برنامه‌ریزی‌های تخصصی برای تحت پوشش قراردادن دانشجویان بیشتری، در حال گسترش است.

مشتریان ما

پشتوانه‌ی اعتماد بازار هدف