کاتالیست‌هــای صنایــع شیمیایی

Oxidation Catalyst for Sulfuric Acid Synthesis High Vanadium

ICD640

اکسیداسیون سنتز اسید سولفوریک با وانادیوم بالا، یکی از محصولات پرکاربرد در صنایع شیمیایی است که در سبد تولید این شرکت با کد ICD-640 در حال عرضه است.

Oxidation Catalyst for Sulfuric Acid Synthesis Low Vanadium

ICD610

اکسیداسیون سنتز اسید سولفوریک با وانادیوم پایین، یکی از محصولات پرکاربرد در صنایع شیمیایی است که در سبد تولید این شرکت با کد ICD-610 در حال عرضه است.