کاتالیست‌هــای صنایــع فـــولاد

High Active DRI Catalyst

ICD100

کاتالیزور احیای مستقیم آهن بسیار فعال، یکی از محصولات پرکاربرد در صنایع فولاد است که در سبد تولید این شرکت با کد ICD-100 در حال عرضه است.

Semi Active DRI Catalyst

ICD200

کاتالیزور احیای مستقیم آهن کمی فعال، یکی از محصولات پرکاربرد در صنایع فولاد است که در سبد تولید این شرکت با کد ICD-200 در حال عرضه است.

Inert DRI Catalyst

ICD300

کاتالیزور احیای مستقیم آهن غیر‌ فعال، یکی از محصولات پرکاربرد در صنایع فولاد است که در سبد تولید این شرکت با کد ICD-300 در حال عرضه است.

ZNO
Sulfur Removal Adsorbent

ICD710

جاذب حذف گوگرد، یکی از محصولات پرکاربرد در صنایع فولاد است که در سبد تولید این شرکت با کد ICD-710 در حال عرضه است.