کاتالیست‌هــای صنایــع نفــت، گــاز و پتـروشیمــی

ATR
Auto Thermal Reforming of Methane

ICD420

اصلاح اتو ترمال متان، یکی از محصولات پرکاربرد در صنایع نفت،گازو پتروشیمی است که در سبد تولید این شرکت با کد ICD-420 در حال عرضه است.

SMR
Steam Methane Reforming

ICD410

اصلاح بخار متان، یکی از محصولات پرکاربرد در صنایع نفت،گازو پتروشیمی است که در سبد تولید این شرکت با کد ICD-410 در حال عرضه است.

ZNO
Sulfur Removal Adsorbent

ICD720

جاذب حذف گوگرد، یکی از محصولات پرکاربرد در صنایع نفت،گازو پتروشیمی است که در سبد تولید این شرکت با کد ICD-720 در حال عرضه است.

Hydrocracking

ICD500

هیدروکراکینگ، یکی از محصولات پرکاربرد در صنایع نفت،گازو پتروشیمی است که در سبد تولید این شرکت با کد ICD-500 در حال عرضه است.