هیئــت‌مدیـــره‌​

Members Of The Board

57350726

محمود
شهشهانی پور

رئیــس هیئـت مدـیره
icd-19-11-ax 12

محمد حسیـن
مولوی زاده

مديــرعامل و نايـب رئیـس هيات مديره
placeholder.png

سعید
قاسمی

عضـو موظف هيــات مديــره

مدیــــران

DIRECTORS

placeholder.png

مسعـود
رجبـی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
placeholder.png

مصطفـی
حسینی‌مهـر

مدیــر مالی و اقتصادی
Untitled

محمدرضا
عسکری

مدیر مهندسی خرید
vian

محمــد
ویـــن

مدیر مهندسی فروش
placeholder.png

سیـاوش
کمـالی

مدیر کارخانه
placeholder.png

سعید
قاسمی

مدیر طرح و توسعه
taghavi

سعیـــد
تقــــوی

مدیر تعمیر و نگهداری
dastpak

جهــان
دست‌پاک

مدیر تولید
placeholder.png

سلیم
نبیلی

مدیر کنترل کیفیت