مدیریت پروژه

تسلط به دانش تخصصی حوزه کاتالیست ها، شرکت دانش بنیان کاتالیست ایرانیان را برآن داشته که پروژه،های این حوزه از صنعت را با تکیه به دانش روز خود، به مدیریت بپردازد.