چهارمین بارگذاری شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در مگامدول A شرکت فولاد هرمزگان

برای چهارمین بار پياپي بارگذاری کاتالیست تولیدی شرکت گسترش کاتالیس ایرانیان در مدولA شرکت فولاد هرمزگان با موفقیت به انجام رسید.شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان پیش از این در شرکت فولاد خوزستان /فولاد مبارکه /وشرکت فولاد توسعه آهن گل‌گهر / و این بار برای چهارمین نوبت محصول کاتالیست تولیدی خود را به شرکت فولاد هرمزگان تحویل […]