دیدار آقای شهنازی رئیس بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین با آقای دکتر مولوی زاده مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در نمایشگاه بین المللی راه آهن تهران

دیدار آقای شهنازی رئیس بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین با آقای دکتر مولوی زاده مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در نمایشگاه بین المللی راه آهن تهران

دیدار و حضور آقای دکتر مولوی زاده مدیر عامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با آقای دکتر صادقی مجد مدیر عامل شرکت چند وجهی فولاد لجستیک مرکز نمایشگاه بین‌المللی راه آهن تهران

دیدار و حضور آقای دکتر مولوی زاده مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با آقای دکتر صادقی مجد مدیرعامل شرکت چندوجهی فولاد لجستیک مرکز نمایشگاه بین المللی راه آهن تهران