دیدار و حضور آقای دکتر مولوی زاده مدیر عامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با آقای دکتر صادقی مجد مدیر عامل شرکت چند وجهی فولاد لجستیک مرکز نمایشگاه بین‌المللی راه آهن تهران

دیدار و حضور آقای دکتر مولوی زاده مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با آقای دکتر صادقی مجد مدیرعامل شرکت چندوجهی فولاد لجستیک مرکز نمایشگاه بین المللی راه آهن تهران