بازدید و دیدار مهندس خدا پرستی مدیر عامل مجتمع فولاد آذرحدید بناب از غرفه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با حضور دکتر مولوی زاده مدیر عامل شرکت

بازدید و دیدار مهندس خداپرستی مدیرعامل مجتمع فولاد آذرحدید بناب از غرفه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با حضور دکتر مولوی زاده مدیرعامل شرکت