حضور و بازدید دکتر طیب نیا مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه و دکتر سبحانی رئیس انجمن فولاد کشور از غرفه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان مرکز نمایشگاه بین المللی اصفهان شهریور ماه 1402

حضور و بازدید دکتر طیب نیا مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه و دکتر سبحانی رئیس انجمن فولاد کشور از غرفه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان مرکز نمایشگاه بین المللی اصفهان شهریور ماه 1402

بازدید و دیدار دکتر همتی مدیر عامل شرکت MMTE با دکتر مولوی زاده مدیر عامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

بازدید و دیدار دکتر همتی مدیرعامل MMTE با دکتر مولوی زاده مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در نمایشگاه بین المللی صنعت فولاد ومتالوژی و صنایع وابسته در اصفهان شهریور ماه 1402

بازدید و دیدار مهندس محجوب معاون برنامه ریزی فولاد تکنیک و دکتر بنائيان مدیر ارشد فولاد مبارکه در غرفه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با حضور دکتر مولوی زاده مدیر عامل شرکت. نمایشگاه بین‌المللی اصفهان

بازدید و دیدار مهندس محجوب معاون برنامه ریزی فولاد تکنیک و دکتر بنائیان مدیر ارشد فولاد مبارکه در غرفه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با حضور دکتر مولوی زاده مدیرعامل شرکت  در نمایشگاه بین المللی صنعت فولاد ومتالوژی و صنایع وابسته در اصفهان شهریور ماه 1402

بازدید و دیدار مهندس خدا پرستی مدیر عامل مجتمع فولاد آذرحدید بناب از غرفه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با حضور دکتر مولوی زاده مدیر عامل شرکت

بازدید و دیدار مهندس خداپرستی مدیرعامل مجتمع فولاد آذرحدید بناب از غرفه شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با حضور دکتر مولوی زاده مدیرعامل شرکت