بازدید رِئیس اداره کار و رفاه اجتماعی ورامین و معاونت روابط کار از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در روز کارگر

رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی ورامین و معاونت روابط کار از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان به مناسبت روز جهانی کارگر بازدید کردند. در راستای گرامیداشت روز جهانی کارگر ،رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی ورامین ،مهندس آباد، به همراه معاون روابط کار، مهندس غفاری، از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان بازدید کردند.       […]