11 اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر گرامی باد

زحمات شما بذرهایی هستند که جوانه می زنند و ثمره آن رشد و آبادانی کشور است. از شما برای نقشی که در پیشرفت کشور ایفا می کنید متشکریم. گسترش کاتالیست ایرانیان  روز کار و کارگر را بر تمامی کارگران عرصه کار و تلاش تبریک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید.