/
/
اعطای تندیس پانزدهمین نمایشگاه متالکس اصفهان به شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان توسط مهندس سبحانی رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران

اعطای تندیس پانزدهمین نمایشگاه متالکس اصفهان به شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان توسط مهندس سبحانی رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران

اعطای تندیس پانزدهمین نمایشگاه متالکس اصفهان به شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان توسط مهندس سبحانی رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران 

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email