/
/
بازدید جناب آقای مهندس حسینی معاونت فرآیندی و جناب آقای نظر نژاد مدیر دفتر فنی فولاد هرمزگان از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

بازدید جناب آقای مهندس حسینی معاونت فرآیندی و جناب آقای نظر نژاد مدیر دفتر فنی فولاد هرمزگان از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

جناب آقای مهندس حسینی معاونت فرآیندی و جناب آقای نظر نژاد مدیر دفتر فنی فولاد هرمزگان از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان بازدید به عمل آوردند

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email