/
/
بازدید دکتر مولوی‌زاده مدیر‌عامل شرکت از خطوط تولید کارخانه

بازدید دکتر مولوی‌زاده مدیر‌عامل شرکت از خطوط تولید کارخانه

بازدید دکتر مولوی زاده مدیر عامل شرکت از خطوط تولید کارخانه و بررسی ک فعاليت هاي کیفی انجام شده فرایند تولید محصول

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email