/
/
بازدید دکتر مولوی زاده مدیر عامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان و حاج آقا موسوی از شرکت کیمیا کاران عتیق

بازدید دکتر مولوی زاده مدیر عامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان و حاج آقا موسوی از شرکت کیمیا کاران عتیق

بازدید دکتر مولوی زاده مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان و حاج آقا موسوی از شرکت کیمیا کاران عتیق

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email