درخواست ارائه خدمات آزمایشگاهی

خدمات

گسترش کاتالیست ایرانیان به‌عنوان یک شرکت دانش‌بنیان و تولیدی، به طیف وسیعی از تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی صنایع شیمیایی مجهز است و قابلیت اندازه‌گیری مهمترین خواص مواد را از جمله اندازه، شکل، مساحت سطح، تخلخل، جذب شیمیایی، حجم و دانستیه داراست.
این شرکت عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی است و به عنوان یک آزمایشگاه مرجع شناخنه می شود همکاران ، پژوهشگران ، صنعتگران و دانشجویان می توانند با عضویت در این شبکه آزمایشگاهی از خدمات آزمایشگاهی ما استفاده نمایند.