/
/
سومین بارگذاری شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در مگامدول کوثر

سومین بارگذاری شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در مگامدول کوثر

سومین تزریق کاتالیست تولیدی شرکت گسترش کاتالیس ایزانیان در مگامدلو کوثر شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر با موفقیت به انجام رسید.
شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان پیش از این در دو نوبت محصول کاتالیست تولیدی خود را به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر تحویل داد و این نوبت در پی رضایت آن مجموعه از عملکرد گسترش کاتالیست ایرانیان اجرا شد.

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email